Українська сторона провела навчальний семінар для країн-партнерів в рамках міжнародного проєкту

Воєнний стан в Україні вніс корективи в реалізацію міжнародного проєкту BSB 1010 «Розвиток та просування спільної спадщини» операційної системи  EMS «Басейн Чорного моря 2014-2020», за програмою якого в Болграді реставрується Будинок Малевінського в парку культури та відпочинку ім. О. С. Пушкіна.

Всі заходи, що були заплановані цьогоріч українською стороною, в межах безпеки довелося перенести в іншу країну. Організатори проєкту запропонували обрати для проведення заходу сусідню країну – Молдову, місто Кагул.

За планом представники проєкту в Болграді провели навчальний семінар з 23 по 26 листопада «Екологічний та хобі-туризм в районі озера Ялпуг: передовий досвід та перспективи».

Дата проведення співпала  з масовими атаками на енергосистему України, в результаті чого країна була знеструмлена та на всій її території введені екстрені відключення енергопостачання. На Одещині, що межує з Молдовою, не працювали міжнародні пункти пропуску. Перетнути кордон усією групою з 15 українських представників для участі у семінарі не вдалося.

ПОПРИ СКЛАДНI УМОВИ СЕМIНАР РОЗПОЧАВСЯ ВЧАСНО

Зустріч учасників та реєстрацію провела Галина Іванова, директор Одеського обласного центру болгарської культури в Болграді та журналістка Софія Чебан, яким вдалося виїхати до міста Кагул раніше.

Реєстрація учасників семінару

Захід розпочався з презентації рекламно-інформаційного фільму, основних культурних об’єктів, історичних та природних пам’яток на території Болградської громади.

До того часу координатор проєкту в Болграді Юлія Дімітрова разом з лекторами Валерієм Дімітровим, Тетяною Сімоновою та журналістом видання «Дружба-Махала» Тетяною Маноловою змогли виїхати до міста Кагул, аби провести захід.

Команда з України

«Українська сторона рада вас вітати в сусідній Молдові, на жаль, ситуація в країні з енергопостачанням не дозволила всім учасникам зустрітись з вами, ми зробили все, щоб опинитися тут,  хоча і маленькою командою. План, згідно з яким ми маємо провести семінар, буде реалізований», – привітала учасників семінару Юлія Дімітрова.

Вона зауважила, що з першого дня переговорів з муніципалітетом міста Кагул відчула підтримку у підготовці семінару. І коли перекладач з румунської мови не зміг перетнути україно-молдовський кордон та бути присутнім на заході, влада міста  Кагул допомогла організаторам проєкту, а  Тетяна Романюк, заступник мера, супроводжувала переклад для румунської сторони.

«Рада вітати в місті Кагул представників трьох країн – учасників міжнародного проєкту. Всі ми опинилися в складній ситуації, але нам вдалося організувати даний захід, зустрітися та продовжити співробітництво, обговорити плани на майбутнє. Як би не було, ми  оптимісти, віримо та сподіваємося на краще. Бажаю від імені адміністрації міста, щоб ця зустріч стала  плідною та принесла тільки позитивні емоції, нові спільні ідеї, які в майбутньому вдалося б реалізувати», – побажала учасникам семінару Тетяна Романюк.

ВИДИ ТУРИЗМУ

За програмою семінару Валерій Дімітров провів для представників з Болгарії та Румунії лекцію, де розповів докладніше про такі види туризму як корпоративний, навчальний, подієвий, еко- та агротуризм, активний і екстремальний, екзотичний або пригодницький, хобі-туризм, шопінг, таймшер, комбінований та культурно-екскурсійний туризм. Разом з учасниками Валерій Дімітров проаналізував, які види туризму можливо реалізувати в транскордонному регіоні – Україна-Болгарія-Румунія-Молдова.

Перш за все, ці країни об’єднує культурна складова – багатонаціональність, мова, традиції.

«Ми маємо зробити комбінацію історичного та сучасного, аби не втратити свою особливість. В той же час розвинути та популяризувати свою культуру для нащадків, в цьому нам можуть допомогти спільні проєкти», – зазначив Валерій Дімітров.

Об’єкти екотуризму у свiтi, тури екологiчного спрямування Одеськоі областi, Болградськоі громади

Найбільш вдалим для розвитку, на думку учасників семінару та лектора, для Бессарабії є еко- та бізнес-туризм. Цей регіон привабливий для туристів природним потенціалом Придунав’я, наявністю історичних та культурних пам’яток.

«Звісно, аби реалізувати цікавий проєкт, потрібна база.  На прикладі проєкту «Розвиток та просування спільної спадщини», що об’єднав три країни,  ми бачимо,  який синтез можливий. Такий проєкт дає змогу порівняння, знайомства  з іншою культурою, обмін досвідом  та,  що дуже важливо, теоретичну базу», – розповіла лекторка Тетяна Сімонова

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Маючи досвід в реалізації проєктів з реставрації культурних пам’яток, учасникам семінару запропонували створити проєкти туризму на території Болградської громади, а саме – на березі озера Ялпуг.

Так, команда з Болгарії запропонувала на території біля озера створити комплекс з такими локаціями: велодоріжки, гастрономічні локації з національною кухнею, площу для культурних заходів, дитячий майданчик та майданчик для кінного спорту, лунопарк, створення човнової станції та пірсу для спортивної риболовлі.

Представники румунської команди мали бажання зберегти автентичність території біля озера та надати можливість туристам та гостям поєднатися з природою. Створити зону відпочинку біля озера, зони для наметових таборів,  різноманітних видів наземного та водного видів спорту.

Дві пропозиції учасників семінару мають гарні перспективи розвитку.

РОБОЧА ЗУСТРIЧ

Організатор проєкту Валентин Дімітров, муніципалітетні радники та координатори проєктів з України, Болгарії, Румунії зустрілися аби обговорити етапи реалізації проєкту «Розвиток та просування спільної спадщини».

Робоча зустріч організаторів та координаторів міжнародного проєкту

Головним питанням робочої зустрічі стало  створення документації на отримання дозволу на продовження проєкту для української сторони на три місяці, оскільки через воєнний стан та складнощі з оплатою договору ремонтні роботи в Будинку Малевінського призупинені.

Нагадаємо, два роки тому Болград став одним із партнерів міжнародного проєкту, який реалізується у співпраці з муніципалітетом Мурфатлар (Румунія) і муніципалітетом Генерал Тошево (Болгарія). Загальна вартість проєкту 1147440,10 євро. Сума фінансування з Європейського Союзу 1055644,89 євро, або 98% від загальної вартості. А сума співфінансування, зокрема з Болградського міського бюджету – 8%, або по 4% у 2021-му та 2022-му роках. Провідним партнером проєкту є муніципалітетом Генерал Тошево (Болгарія).

***

Проведення заходу відбулося, не дивлячись на перепони. Українська сторона виконує умови міжнародного проєкту, вона заручилася підтримкою партнерів-учасників та налаштована на подальшу співпрацю. Семінар, на якому не вдалося бути присутніми українським учасникам, відбудеться  в Болграді, а зворотний зв’язок  його учасники отримають онлайн.

Разом до перемоги! Все буде Україна!

ТЕТЯНА МАНОЛОВА

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації покладається на Болградську міську раду і не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

THE UKRAINIAN PARTY HELD A TRAINING SEMINAR FOR PARTNER COUNTRIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL PROJECT

Martial law in Ukraine made adjustments to the implementation of the international project BSB 1010 “Development and Promotion of Common Heritage” of the EMS Operating System “Black Sea Basin 2014-2020”, according to the program of which the Malevinskyi House in the Park of Culture and Recreation named after O. S. Pushkin is restored.

All events planned this year by the Ukrainian party had to be moved to another country for safety reasons. The organizers of the project proposed to choose a neighboring country, namely Moldova, the city of Cagul, for the event.

According to the plan, the representatives of the project in Bolgrad held a training seminar “Ecological and Hobby Tourism in the Yalpug Lake Area: Best Practices and Prospects” from November 23 to 26.

The date coincided with massive attacks on the energy system of Ukraine, as a result of which the country was cut off and emergency power cuts were introduced throughout its territory. International checkpoints bordering Moldova were closed in Odessa Region. It was not possible for the whole group of 15 Ukrainian representatives to cross the border to participate in the seminar.

DESPITE THE DIFFICULT CONDITIONS, THE SEMINAR BEGAN ON TIME

The meeting and the participants’ registration was conducted by Halyna Ivanova, the Director of the Odessa Regional Center of Bulgarian Culture in Bolgrad, and the Journalist Sofia Cheban, who managed to leave for the city of Kagul earlier.

The event began with the presentation of an advertising and informational motion picture, the main cultural objects, historical and natural monuments on the territory of the Bolgrad community.

By that time, the coordinator of the project in Bolgrad, Yuliya Dimitrova, together with the lecturers Valeriy Dimitrov, Tetyana Simonova, and the journalist of the Editorial Office “Druzhba-Mahala” Tetyana Manolova, were able to go to the city of Kagul to hold the event.

“The Ukrainian party is glad to welcome you to neighboring Moldova, unfortunately, the situation in the country with energy supply did not allow all the participants to meet you, we did everything to be here, albeit a small team. The plan, according to which we have to conduct the seminar, will be implemented”, Yuliya Dimitrova welcomed the participants of the seminar.

She noted that from the first day of negotiations with the municipality of the city of Kagul, she felt support in the preparation of the seminar. And when the Romanian translator could not cross the Ukrainian-Moldovan border and be present at the event, the authorities of the city of Cagul helped the organizers of the project, and Tetiana Romanyuk, deputy mayor, accompanied the translation for the Romanian side.

“I am glad to welcome to the city of Kagul the representatives of three countries – participants of the international project. We all found ourselves in a difficult situation, but we managed to organize this event, meet and continue cooperation, and discuss plans for the future. Whatever happens, we are optimists, believe and hope for the best. On behalf of the city administration, I wish that this meeting will be fruitful and bring only positive emotions, new common ideas that could be implemented in the future,” Tetyana Romanyuk wished the participants of the seminar.

TYPES OF TOURISM

According to the program of the seminar, Valeriy Dimitrov held a lecture for representatives from Bulgaria and Romania, where he spoke in more detail about such types of tourism as corporate, educational, event, eco- and agrotourism, active and extreme, exotic or adventure, hobby tourism, shopping, timeshare, combined and cultural and excursion tourism. Together with the participants, Valeriy Dimitrov analyzed what types of tourism can be implemented in the cross-border region  Ukraine-Bulgaria-Romania-Moldova.

First of all, these countries are united by a cultural component, namely multinationality, language, traditions.

“We have to make a combination of the historical and the modern in order not to lose our uniqueness. At the same time, joint projects can help us develop and popularize our culture for posterity,” Valeriy Dimitrov said.

ECOTOURISM OBJECTS IN THE WORLD, ECOLOGICAL TOURS OF THE ODESSA REGION, BOLGRAD COMMUNITY

According to the seminar participants and the lecturer, the most successful development for Bessarabia is eco- and business tourism. This region is attractive for tourists due to the natural potential of the Danube River, the presence of historical and cultural monuments.

“Nevertheless, in order to implement an interesting project, you need a base. On the example of the project “Development and Promotion of Common Heritage”, which united three countries, we can see what kind of synthesis is possible. Such a project makes it possible to compare, get acquainted with another culture, exchange experiences and, what is very important, a theoretical basis,” said lecturer Tetyana Simonova.

PRACTICAL PART

Having experience in the implementation of projects for the restoration of cultural monuments, the participants of the seminar were offered to create tourism projects on the territory of the Bolgrad community, namely on the shore of the Yalpug Lake.

Thus, the team from Bulgaria proposed to create a complex on the territory near the lake with the following locations, namely bicycle paths, gastronomic locations with national cuisine, area for cultural events, a children’s playground and a playground for equestrian sports, an amusement park, the creation of a boat station and a pier for sports fishing.

The representatives of the Romanian team wanted to preserve the authenticity of the area near the lake and provide an opportunity for tourists and guests to connect with nature. To create a recreation area near the lake, areas for tent camps, various types of land and water sports. Two proposals of the seminar participants have good prospects for development.

WORKING MEETING

Project manager Valentyn Dimitrov, municipal councilors and project coordinators from Ukraine, Bulgaria, and Romania met to discuss the stages of implementation of the “Development and Promotion of Common Heritage” Project.

The main issue of the working meeting was the creation of documentation for obtaining permission to extend the project for the Ukrainian party for three months, since due to the martial law and difficulties with the payment of the contract, repair work in the Malevinskyi Building has been suspended.

Let us remind, that two years ago, Bolgrad became one of the partners of the international project, which is being implemented in cooperation with the municipality of Murfatlar (Romania) and the municipality of General Toshevo (Bulgaria). The total cost of the project is EUR 1,147,440.10. The amount of funding from the European Union is EUR 1,055,644.89, or 98% of the total cost. And the amount of co-financing, in particular from the Bolgrad city budget, is 8%, or 4% each in 2021 and 2022. The leading partner of the project is the municipality of General Toshevo (Bulgaria).

***

The event was held despite the obstacles. The Ukrainian party fulfills the conditions of the international project, it has secured the support of participating partners and is determined to further cooperation. The seminar, which the Ukrainian participants could not attend, will be held in Bolgrad, and its participants will receive feedback online. Together to victory! Everything will be Ukraine!

TETYANA MANOLOVA

This material was created with the financial support of the European Union. The content of this publication is the responsibility of Bolgrad City Council and does not reflect the official position of the European Union.

Залиште свій коментар